Polityka prywatności

§1

1.Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Użytkownika serwisu www.rankingweselny.pl oraz Regulaminu Partnera serwisu www.rankingweselny.pl i określa warunki ochrony prywatności Użytkowników oraz Partnerów.

2.Użytkownikiem serwisu internetowego www.rankingweselny.pl jest każdy osoba przeglądająca poprzez przeglądarkę internetową zamieszczone w serwisie treści.

3. Administratorem serwisu internetowego www.rankingweselny.pl jest Joanna Kłuś, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą RankingWeselny.pl Joanna Kłuś z siedzibą w Bochni, NIP 8681957966 , tj. podmiot prowadzący Serwis www.rankingweselny.pl

4. Partnerem serwisu jest Partner w rozumieniu Regulaminu Partnera serwisu www.rankingweselny.pl.

 

§2

Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz Partnerów i w tym celu z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

§3

Administrator jest zarazem administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Partnerów przetwarzanych na podstawie Regulaminu Użytkownika serwisu www.rankingweselny.pl oraz Regulaminu Partnera serwisu www.rankingweselny.pl

 

§4

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników oraz Partnerów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia przez Partnera z Administratorem umowy o świadczenie usług oraz realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez Administratora w ramach serwisu www.rankingweselny.pl

 

§5

Użytkownicy oraz Partnerzy wyrażają zgodę na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych w celach określonych w odpowiednich Regulaminach, w szczególności Partnerzy wyrażają zgodę na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług.

 

§6

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie przez Partnera następujących danych: imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres email jest niezbędne dla zawarcia umowy z Administratorem na zasadach określonych w Regulaminie Partnera serwisu www.rankingweselny.pl

 

§7

Użytkownicy oraz Partnerzy mogą dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (marketingowych) od Administratora bądź też podmiotów trzecich. Wyrażenie zgody nie jest obligatoryjne dla zawarcia przez Partnera umowy świadczenia usług z Administratorem.

 

§8

Dane podawane przez Użytkowników oraz Partnerów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

§9

W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o korzystaniu przez Użytkownika bądź Partnera z serwisu www.rankingweselny.pl niezgodnie z Regulaminem Użytkownika lub Regulaminem Partnera lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika bądź Partnera w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać jego dane osobom, którym działanie Użytkownika bądź Partnera wyrządziło szkodę, celem umożliwienia tym osobom realizację przysługujących im praw.

 

§10

Administrator zapewnia realizację uprawnień Użytkowników i Partnerów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. Użytkownicy oraz Partnerzy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innemu niż Administrator administratorowi danych.

 

§11

Administrator zapewnia Użytkownikom oraz Partnerom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia, wypowiedzenia, bądź też innego rozwiązania umowy zawartej przez Partnera z Administratorem, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa bądź Regulaminów Administratora. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika bądź Partnera wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Partner nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora, bądź też w sytuacji gdy jest to niezbędne dla ustalenia odpowiedzialności Użytkownika lub Partnera za naruszenie Regulaminu Użytkownika serwisu www.rankingweselny.pl bądź Regulaminu Partnera serwisu www.rankingweselny.pl, bądź też przepisów obowiązującego prawa.