Regulamin partnera

§1

Przedmiotowy Regulamin Partnera serwisu www.rankingweselny.pl określa w szczególności zasady świadczenia usług na rzecz Partnera przez Administratora, jak również prawa i obowiązki Partnerów serwisu www.rankingweselny.pl. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług między Administratorem a Partnerem jest wcześniejsze zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wszelkich dokumentów stanowiącymi jego integralną część.

 

§2

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Regulamin – Niniejszy Regulamin Partnera serwisu www.rankingweselny.pl wraz ze wszelkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną cześć, do których niniejszy Regulamin wyraźnie się odwołuje.

2. Administrator – Joanna Kłuś, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą RankingWeselny.pl Joanna Kłuś z siedzibą w Bochni, NIP 8681957966 , tj. podmiot prowadzący Serwis www.rankingweselny.pl

3. Serwis www.rankingweselny.pl (zwany również Serwisem) – serwis internetowy o tematyce ślubno-weselnej dostępny pod adresem internetowym www.rankingweselny.pl, w ramach którego Partnerzy po zawarciu umowy z Administratorem mogą zamieszczać swoje Profile zgodne z tematyką serwisu, zaś Użytkownicy mają możliwość zapoznawania się z treściami publikowanymi w serwisie przez Partnerów (Profilami) oraz oceniania/komentowania/opiniowania poszczególnych Partnerów. Za pośrednictwem serwisu www.rankingweselny.pl świadczone są odpłatne usługi na rzecz Partnerów.

4. Użytkownik – każda osoba przeglądająca poprzez przeglądarkę internetową treści zamieszczone w Serwisie www.rankingweselny.pl

5. Partner – osoba, która zawarła z Administratorem umowę o świadczenie usług, szczegółowo opisanych w Regulaminie, w ramach której Serwis www.rankingweselny.pl udostępnił, w szczególności Profil Partnera, a która w ramach swojej działalności gospodarczej bądź zawodowej świadczy usługi o tematyce związanej z tematyką Serwisu www.rankingweselny.pl.

6. Rejestracja – proces założenia Konta użytkownika przez Partnera, który polega na wprowadzeniu do odpowiedniego formularza na stronie serwisu www.rankingweselny.pl danych osobowych oraz kontaktowych. Rejestracja w serwisie www.rankingweselny.pl jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy o świadczenie usług z Administratorem.

7. Konto – platforma dostępna wyłącznie dla danego Partnera po zalogowaniu w Serwisie www.rankingweselny.pl, w którym Partner przede wszystkim redaguje Ogłoszenie, uzupełnia Profil o dodawane treści a także wprowadza i zarządza swoimi danymi, aktywuje usługi Administratora (dokonuje wyboru Pakietów opisanych w niniejszym Regulaminie).

8. Profil – dane prezentujące danego Partnera, szczegółowo opisane w Regulaminie w ramach danego pakietu usług (pakiety srebrny, złoty, diamentowy), w każdym przypadku zawierające jego Ogłoszenie.

9. Ogłoszenie – deklaracja Partnera świadczenia określonych usług zgodnie z samodzielnie zredagowanym opisem tekstowym zawierającym nie więcej niż 4000 znaków. Użytkownicy mogą zapoznawać się z Ogłoszeniami na Profilu danego Partnera. Ogłoszenie stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

10. Pliki Cookies - informacje zapisywane przez serwery internetowe na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


§3

Dla prawidłowego korzystania z Serwisu www.rankingweselny.pl i uzyskania statusu Partnera należy posiadać adres poczty e-mail oraz urządzenie umożliwiające korzystanie z Internetu, które:

- posiada aktywne połączenie z Internetem,

- posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową: …………. (Plus podanie wersji),

- obsługuje protokołu JAVA SCRIPT,

- obsługuje pliki Cookies,

 

§4

1.Usługi świadczone na rzecz Partnera są wyłączne na jego wyraźne zlecenie złożone za pośrednictwem odpowiedniego formularza Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Zlecenie Administratorowi świadczenia usług przez Partnera, zgodnie z §4 ust. 1 Regulaminu oznacza zawarcie z Administratorem umowy o świadczenie usług na warunkach określonych w Regulaminie.

3.Umowa o świadczenie usług między Administratorem a Partnerem zawarta jest na czas nieoznaczony.

4. Po zleceniu świadczenia usług na rzecz Partnera otrzymuje on możliwość Rejestracji Konta w Serwisie.

5. Partner zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz hasła i nieudostępniania ich osobom trzecich, za wyjątkiem osób umocowanych do działaniu w imieniu Partnera.

6. Partner może uzupełnić swój Profil, tak że widoczny będzie on dla innych Użytkowników dopiero po aktywacji Konta, która następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu przez Administratora zapłaty za świadczone usługi zgodnie z Regulaminem (zapłaty za wybrany Pakiet), poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany przez Partnera maila aktywacyjnego.

 

§5

1. W ramach umowy zawartej z Partnerem, Administrator zobowiązuje się za stosownym wynagrodzeniem do:

a) udostępnienia w sieci Internet platformy komunikacyjnej, w tym systemów operacyjnych i innych narzędzi informatycznych umożliwiających Partnerom prezentowanie swoich usług/informacji handlowych poprzez Ogłoszenia widoczne dla Użytkowników na Profilu (zgodnie z wykupionym Pakietem) Partnera, a to w celu ewentualnego skojarzenia potencjalnych odbiorców usług świadczonych przez Partnera z samym Partnerem.

b) udostępnianie przez Administratora przestrzeni serwerowej w celu przechowywaniu danych umieszczonych w Kontach, Profilach, Ogłoszeniach przez Partnera.

2. Serwis, nie odpowiada za działania potencjalnych usługobiorców Partnera, w szczególności za ich wypłacalność.

3. Partnerom nie przysługuje wobec Administratora żadne roszczenie, w związku z ewentualną przerwą w działaniu Serwisu.


§6

1.Partner może zlecić Administratorowi świadczenie na jego rzecz usług w ramach jednego z trzech pakietów tj. srebrnego, złotego oraz diamentowego. Ogólne zasady świadczenia usług wyrażone w Regulaminie pozostają aktualne w przypadku każdego z pakietów, poszczególne różnice między pakietami zapisano w § 6 ust. 2-4 Regulaminu.

2. W ramach pakietu srebrnego, Partnerowi przysługuje prawo do zamieszczenia na Profilu: Ogłoszenia oraz zdjęcia profilowego, danych kontaktowych, linku do strony internetowej Partnera, linku do portalu facebook Partnera, 3 linków do filmów, 5 fotografii, 3 utworów muzycznych oraz wskazania 10 miast w 1 województwie, po wyborze których w Serwisie przez Użytkownika wyświetlany będzie Profil i Ogłoszenie Partnera. Opłata roczna za pakiet srebrny to 100 zł brutto.

3. W ramach pakietu złotego, Partnerowi przysługuje prawo do zamieszczenia na Profilu: Ogłoszenia oraz zdjęcia profilowego, danych kontaktowych, linku do strony internetowej Partnera, linku do portalu facebook Partnera, 5 linków do filmów 10 fotografii, 6 utworów muzycznych oraz wskazania 15 miast w 2 województwach, po wyborze których w Serwisie przez Użytkownika wyświetlany będzie Profil i Ogłoszenie Partnera. W danym mieście wybranym przez Partnera, profile w ramach pakietu złotego wyświetlane będą przed Profilami w ramach pakietu srebrnego. Opłata roczna za pakiet złoty to 200 zł brutto.

4. W ramach pakietu diamentowego, Partnerowi przysługuje prawo do zamieszczenia na Profilu: Ogłoszenia oraz zdjęcia profilowego, danych kontaktowych, linku do strony internetowej Partnera, linku do portalu facebook Partnera, 10 linków do filmów 15 fotografii, 10 utworów muzycznych oraz wskazania 20 miast w 3 województwach, po wyborze których w Serwisie przez Użytkownika wyświetlany będzie Profil i Ogłoszenie Partnera. W danym mieście wybranym przez Partnera, Profile w ramach pakietu diamentowego wyświetlane będą przed Profilami w ramach pakietu złotego oraz srebrnego. Opłata roczna za pakiet złoty to 300 zł brutto.

5. W ramach każdego pakietu Partner ma prawo wnosić protest do oceny/opinii/komentarza zgłoszonego przez Użytkownika, który rozstrzygany będzie zgodnie z zapisem § 6 ust. 9 Regulaminu.

6. Fotografie, które dodawane będą do Profilu Partnera muszą być zapisane w formacie .jpg i nie mogą mieć rozmiaru większego niż 1 MB (rozmiar jednej fotografii).

7. Utwory muzyczne, które dodawane będą do Profilu Partnera muszą być zapisane w formacie mp3 i nie może mieć rozmiaru większego niż 4 MB (rozmiar jednego utworu muzycznego).

8. Jedyną akceptowaną metodą płatności za usługi świadczone przez Administratora jest płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24, który dostępny jest pod adresem internetowym www.przelewy24.pl

9. Partnerowi przysługuje prawo złożenia protestu do zamieszczonego przez Użytkownika komentarza/opinii/oceny o usługach świadczonych przez Partnera, jeśli w opinii Partnera dana ocena/opinia/komentarza przedstawiają opinie nieoparte na prawdzie, zmierzające do przedstawienia Partnera w negatywnym świetle. W przypadku złożenia w/w protestu, Administrator kontaktuje się niezwłocznie z Użytkownikiem i jeśli ten w terminie 7 dni od wysłania maila przez Administratora nie przekaże Administratorowi danych niezbędnych dla potwierdzenia, że z całą pewnością Użytkownik brał udział w imprezie, na której usługi świadczył dany Partner oraz nie potwierdzi treści komentarza, Administrator nie udostępniając jakichkolwiek danych Partnerowi, usuwa opinię/ocenę/komentarz, objęty protestem.

10. Niezależnie od powyższego ustępu, Partner może informować Administratora o przypadkach szczegółowo opisanych w Regulaminie Użytkownika, w których Administrator może z urzędu usuwać opinie/oceny/komentarze zamieszczone przez Użytkownika. W takim przypadku, Administrator niezwłocznie usuwa zgłoszoną opinię/ocenę/komentarz.

11. W drugim i kolejnych latach obowiązywania umowy o świadczenie usług, Partner zobowiązuje się uiścić Administratorowi należne wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego następującego po sobie roku (rozumianego jako 365 dni) świadczenia usług przez Administratora na rzecz Partnera. Nie wywiązanie się z tego obowiązku może skutkować zawieszeniem bądź ewentualnie usunięciem Konta i Profilu Partnera.

12. Profile w ramach jednego typu Pakietu wyświetlane będą w ten sposób, że w pierwszej kolejności wyświetlane będą Profile Partnerów nowo dodanych do Serwisu.

13. Partner ponosi pełną odpowiedzialność prawną za treści umieszczane w Serwisie, w szczególności za treść Ogłoszenia.

14. Partner winien opisywać oferowane usługi w sposób zgodny z prawdą, ich opis nie powinien wprowadzać w błąd Użytkowników, nadto nie może naruszać Regulaminu oraz przepisów prawa.

15. Ogłoszenie jak i inne treści zamieszczane w Serwisie nie mogą zawierać reklam podmiotów innych niż Partner.

16. Ogłoszenie jak i inne treści zamieszczane w Serwisie nie mogą zawierać linków do innych stron Internetowych czy konta facebook podmiotów innych niż Partnera.

17. Administrator ma prawo edytować, usuwać wszelkie przypadki gdy Partner umieści w Serwisie informacje niedopuszczalne z punktu widzenie Regulaminu.

 

§7

1.Jeżeli Partner dopuszcza się naruszeń Regulaminu, nie uiszcza w terminie wynagrodzenia należnego Administratorowi, to w takiej sytuacji Administratorowi przysługuje prawo do zawieszenia Konta Partnera, a w przypadku powtarzających się naruszeń, bądź opóźnienia w zapłacie za świadczone przez Administratora usługi przekraczającego 30 dni, do jego usunięcia.

2.Zawieszenie konta następuje na okres 14 dni i powoduje, iż w tym czasie nie wyświetla się Profil Partnera na liście obiektów na stronie internetowej www.rankinweselny.pl. Zawieszenie konta nie powoduje zawieszenia obowiązku wynagrodzenia na rzecz Administratora.

3.Usunięcie Konta Partnera powoduje rozwiązanie umowy Partnera z Administratorem, której warunki określa Regulamin.

4. Jako że Partner zawiera z Administratorem umowę na czas nieokreślony, Partnerowi oraz Administratorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez złożenie drogą e-mailową stosownego oświadczenia przez Administratora (na adres e-mail podany przez Partnera w toku Rejestracji Konta) bądź Partnera (na adres e-mail Administratora. tj. rankingweselny@gmail.com). Po upływie okresu wypowiedzenia Konto Partnera w serwisie jest usuwane.

5.Upływ okresu wypowiedzenia bądź rozwiązanie umowy na skutek usunięcia konta nie ma wpływu na powstały obowiązek Partnera do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Administratora. Partnerowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za niewykorzystany okres opłaconej usługi.

 6. Parter ma prawo w terminie do 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

§8

1. Partner ma prawo składać reklamacje we wszystkich sprawach dotyczących świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną mogą być składane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora: rankingweselny@gmail.com
3.Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze składającym reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
4.Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez zgłaszającego reklamację adres e-mail.

 

§9

1.Partner udziela Administratorowi, na czas trwania umowy o warunkach określonych w Regulaminie, nieodpłatnej, na obszarze całego świata, licencji na wykorzystanie wszelkich treści publikowanych na Profilu, w szczególności fotografii, grafik, utworów muzycznych, logo oraz znaków towarowych, wzorów użytkowych lub przemysłowych dodanych do Profilu i Konta Serwisu, na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2.W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia, odstąpienia bądź innego zakończenia umowy zawartej na warunkach określonych w Regulaminie, Administratorowi będzie przysługiwało prawo do wykorzystania i rozpowszechnienia utworów oraz praw o których mowa wyżej, które zostały zwielokrotnione na trwałych nośnikach takich jak ulotki, plakaty, foldery reklamowe i inne.

3.Partner wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych, na warunkach określonych szczegółowo w Polityce Prywatności.

4.Partner jest zobowiązany do zachowania w poufności wszystkich informacji pozyskanych od Administratora, które stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa.

 

§10

1. Partner oświadcza, że:

- zapoznał się i akceptuje bez wyjątków treść Regulaminu,

- do wszystkich zamieszczonych przez niego w Profilu, Ogłoszeniu, Koncie treści przysługują mu prawa (w szczególności prawa autorskie), jest uprawniony do ich publikowania w Internecie,

- treści umieszczone w Serwisie nie będą zawierać jakichkolwiek materiałów będących przedmiotem praw osób trzecich, za wyjątkiem sytuacji gdy Partner posiada prawem wymaganą zgodę, licencję bądź uprawnienie, do zamieszczenia danej treści w Serwisie, tak, że nie spowoduje to naruszenie praw osób trzecich.

- ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane w Profilu oraz skutki ich opublikowania na łamach Serwisu,

- w przypadku skierowania do Administratora jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszeń praw osób trzecich w związku z treściami opublikowanymi w Serwisie przez Partnera, przystąpi on do sporu oraz zwolni Administratora z ewentualnych roszczeń/zobowiązań, powstałych z tego tytułu, jak również pokryje koszty związane z udziałem Administratora w ewentualnym postępowaniu sądowym, z uwzględnieniem kosztów zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika.

2. Jeśli ktokolwiek zgłosi bezpośrednio Administratorowi naruszenie swoich praw treścią opublikowaną przez Partnera na jego Profilu, Partner w drodze e-mailowej zostanie wezwany do udzielenia wyjaśnień w terminie 3 dni od dnia wysłania wezwania przez Administratora. Sporne treści, o których mowa w zdaniu poprzednim pozostają nieusunięte z Serwisu jedynie w przypadku wykazania przez Partnera, iż przysługują mu prawa do publikowania w Serwisie owej spornej treści.

 

§11

1.Administrator ma prawo częściowego wyłączenia lub czasowego całkowitego wyłączenia funkcjonowania Serwisu www.rankingweselny.pl w celu jego konserwacji bądź ulepszenia, bez wcześniejszego uprzedzania o tym fakcie Partnerów.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą bądź nielegalną ingerencją osób trzecich.
3. Administrator nie odpowiada za stratę danych Serwisu zlokalizowanych w systemach komputerowych Administratora, jeśli utrata ta wynika z działania osób trzecich, wadliwości połączenia z siecią Internet, bądź niezawinioną awarią sprzętu.

 

§12

1.Administratorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. O dokonanej zmianie Regulaminu Partner jest informowany za pośrednictwem Serwisu. Nowy Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak, niż przed upływem 7 dni od daty jego przesłania Partnerowi za pośrednictwem Serwisu. W przypadku odmowy zaakceptowania nowego Regulaminu Partnerowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy z Administratorem przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2.Administrator ma prawo do dokonania cesji wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody Partnera.
3.Prawem właściwym dla umowy zawartej przez Administratora z Partnerem na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

4.Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających ze stosowania umowy zawartej przez Administratora z Partnerem na warunkach określonych w Regulaminie jest sąd właściwy dla siedziby Administratora