Regulamin użytkownika

§1

1.Niniejszy dokument określa regulamin Użytkowania serwisu internetowego www.rankingweselny.pl.

2. Użytkownikiem serwisu internetowego www.rankingweselny.pl jest każda osoba przeglądająca poprzez przeglądarkę internetową zamieszczone w serwisie treści.

3. Administratorem serwisu internetowego www.rankingweselny.pl jest Joanna Kłuś, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą RankingWeselny.pl Joanna Kłuś z siedzibą w Bochni, NIP 8681957966 , tj. podmiot prowadzący Serwis www.rankingweselny.pl

4. Partnerami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są osoby, których profile dostępne są dla Użytkowników na stronie internetowej Serwisu.

 

§2

Użytkownicy serwisu poprzez przeglądarkę internetową mogą przeglądać zamieszczone w nim informacje dotyczące usług świadczonych przez Partnerów bez uprzedniej rejestracji w serwisie www.rankingweselny.pl. Przeglądanie treści zamieszczonych w serwisie www.rankingweselny.pl nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.

 

§3

1. Użytkownik www.rankingweselny.pl może dodawać jawne dla innych Użytkowników oraz Partnerów oceny/opinie/komentarze, mające na celu wyrażenie oceny usługi świadczonej przez Partnera. Warunkiem koniecznym zamieszczenia oceny/opinii/komentarza, jest podanie kontaktowego adresu e-mail Użytkownika.

2. Wyłączną odpowiedzialność za wskazane wyżej oceny/opinie/komentarze ponosi Użytkownik.

3. Wszelkie oceny/opinie/komentarze muszą pozostawać zgodne z obowiązującymi u Użytkownika Regulaminami, w szczególności zaś nie mogą one zawierać:

- treści obraźliwych, w szczególności wulgaryzmów, wyzwisk, nawołujących do szerzenia nienawiści,

- treści reklamowych, przede wszystkim linków do innych stron internetowych, czy też danych samych Użytkowników,

-pozbawionej uzasadnienia, obraźliwej krytyki, mającej na celu wyłącznie zdeprecjonowanie danego ogłoszenia Partnera.

4. W przypadku naruszenia Regulaminów obowiązujących w serwisie www.rankingweselny.pl, w szczególności w przypadku naruszenia § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo niezwłocznie usunąć daną ocenę/opinię/komentarz.

5. Administratorowi przysługują uprawnienia, o których mowa w §3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, również w sytuacji gdy:

- dana ocena/opinia/komentarz została wystawiona przez Partnera na swoją rzecz.

- dana ocena/opinia/komentarz została wystawiona między dwoma Partnerami.

- dana ocena/opinia/komentarz została wystawiona przez Użytkownika, który nie partycypował w imprezie, na której swoje usługi świadczył Partner, bądź Użytkownika który nie partycypował w imprezie organizowanej w obiekcie Partnera.

- dana ocena/opinia/komentarza składa się ze znaków nie tworzących realnej, dającej się zrozumieć treści.

6. W przypadku zgłoszenia przez Partnera protestu skierowanego pod adresem danej oceny/opinii/komentarza, z którego wynika, iż ocena/opinia/komentarz zawiera stwierdzenia nieoparte na prawdzie, zmierzające do przedstawienia Partnera w negatywnym świetle, w szczególności zawierający stwierdzenia nieprawdziwe na temat Partnera bądź świadczonej przez niego usług, dana ocena/opinia/komentarz zostaje usunięta jeśli w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Administratora na adres kontaktowy e-mail Użytkownika informacji o proteście, Użytkownik nie udostępni danych osobowych wystarczających do ustalenia, iż brał on udział w imprezie, na której swoje usługi świadczył Partner, a których dotyczyła dana ocena/opinia/komentarz i potwierdzi swoją ocenę/opinię/komentarz. Administrator w toku rozpatrywania protestu, nie udostępnia jakichkolwiek danych osobowych podmiotom trzecim, w szczególności Partnerowi, który zgłosił protest.

 

§4

1. Treści publikowane przez Partnerów w serwisie www.rankingweselny.pl stanowią wyłącznie informację handlową i nie są one ofertą w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

2. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści publikowane przez Partnerów, w szczególności za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

3.Podane przez Partnerów ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

4.Serwis www.rankingweselny.pl nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania oferowanej przez Partnera usługi.

 

§5

Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych, na warunkach określonych szczegółowo w Polityce Prywatności serwisu www.rankingweselny.pl

 

§6

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje we wszystkich sprawach dotyczących świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną mogą być składane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora: rankingweselny@gmail.com
3.Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze składającym reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
4.Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez zgłaszającego reklamację adres e-mail.

 

§7

1.Treść niniejszego Regulaminu Użytkownika może być zmieniona przez Administratora, bez podawania przyczyn.

2. Aktualna treść Regulaminu Użytkownika będzie publikowana w odpowiedniej zakładce serwisu www.rankingweselny.pl